Welcome to phshop ,phshop,,ซูเลียน, อาชีพเสริม, ขายตรง,รับสมาชิก,ธุรกิจทางเน็ต,แจกรางวัลฟรี,รายได้ดี,โปรโมทเว็บฟรี,เกมส์,หาคู่,หาเพื่อน,,ดูดวง,หางาน,ท่องเที่ยว,ฟังเพลง,ดูหยีง,ธุรกิจ,แชท,รถยนต์,ที่ดิน,ข่าว,คอมพิวเตอร์,สุขภาพ,โรงแรม,พระเครื่อง,วัยรุ่น,สายการบิน,อินเตอร์เน็ต,ดาวน์โหลด,ไวรัส, ทำอาหาร,สถานศึกษา,ขายเสื้อผ้า,โทรศัพท์,สถานที่ราชการ,สัตว์เลี้ยง,การเกษตร,การสื่อสาร,ทำนายฝัน,ตั้งชื่อ,สุวรรณภูมิ,zhulian, ขายเสื้อผ้า,รับตกแต่ง,ยารักษาโรค,พันทิพย์, น่ารัก, สวนสนุก, หนังสือพิมพ์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สถานีรถไฟ, รถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าใต้ดิน,
.: Welcome to phshop shop
 
  phshop
Thai || Eng   
Welcome to phshop ,phshop,,ซูเลียน, อาชีพเสริม, ขายตรง,รับสมาชิก,ธุรกิจทางเน็ต,แจกรางวัลฟรี,รายได้ดี,โปรโมทเว็บฟรี,เกมส์,หาคู่,หาเพื่อน,,ดูดวง,หางาน,ท่องเที่ยว,ฟังเพลง,ดูหยีง,ธุรกิจ,แชท,รถยนต์,ที่ดิน,ข่าว,คอมพิวเตอร์,สุขภาพ,โรงแรม,พระเครื่อง,วัยรุ่น,สายการบิน,อินเตอร์เน็ต,ดาวน์โหลด,ไวรัส, ทำอาหาร,สถานศึกษา,ขายเสื้อผ้า,โทรศัพท์,สถานที่ราชการ,สัตว์เลี้ยง,การเกษตร,การสื่อสาร,ทำนายฝัน,ตั้งชื่อ,สุวรรณภูมิ,zhulian, ขายเสื้อผ้า,รับตกแต่ง,ยารักษาโรค,พันทิพย์, น่ารัก, สวนสนุก, หนังสือพิมพ์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สถานีรถไฟ, รถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าใต้ดิน,
Main Menu
About us
How to order
How to pay
How to recive
Pay Form
Article
Webboard
Banner code
Member
Map
Cal.Transportation
Search Track Order

1 Catalog
All ProductRegister Newsletter

 

New Product
Other News

Web Links

Stat

Shop Start
12 ม.ค.2551
Visitor
183288
News

 กลับหน้าหลัก

 

เช็คสเตสเมนท์โบนัส

จำนวนสายงาน ณ วันที่ 20 ต.ค.52

 
ชื่อสมาชิก จำนวนสายงาน ชื่อสมาชิก จำนวนสายงาน
  ติดตัวจำนวนคน ทางลึกจำนวนคน   ติดตัวจำนวนคน ทางลึกจำนวนคน
           
น้ำฝนฯ 1 40 ประภาณีฯ 1 3
จักรินทร์ฯ  1 39 ปราณีฯ 1 4
สุริยาฯ 1 38 จิรวรรณฯ 1 2
ชนัญชิดาฯ 1 37 ชนากานต์ฯ 1 10
ศรีสุดาฯ 6 31 คมวัฒน์ฯ 1 2
สิทธิศักดิ์ฯ 1 7 พาสวรรณฯ 1 3
สุกฤตาฯ 1 6 รัตนาฯ 1 1
อรวรรณฯ 1 5 สุรางคนาฯ 1 1
ฉลวยฯ 1 5 รสรินฯ 1 2
สรัลพรฯ 1 5 เทพภากรฯ 1 9
อนุชิตฯ 1 4 นริสสรฯ 0 0
ชญานันท์ฯ 1 4 วีรยาฯ 1 6
เนาวรัตน์ฯ 1 4 อุบลวรรณฯ 1 3
อนัญญาฯ 2 5 กฤษฏาฯ 1 8
ทัศวรรณฯ 1 4 ภฎฯ 1 7
อุทัยวรรณฯ 1 3 สุวภัทรฯ 1 5
ณัชชาฯ 0 0 ศิริวรรณฯ 1 7
วีระพันธ์ฯ 1 11 นัฐสิทธิ์ฯ 1 2
สุทิศาฯ 1 6 สมภัสสรฯ 1 4
ศรีเพ็ญฯ 1 5 อุษณีย์ฯ 1 1
เสนีย์ฯ 1 3 บุญญาภาฯ 1 6
เพิ่มพูนฯ 1 2 ชัยพรรษฯ 1 1
สดศรีฯ 0 0 ชิตชนกฯ 0 0
อนุพงศ์ฯ 1 6 อาหมัดฯ 1 5
ขจรศักดิ์ฯ 1 5 กุมารี 1 1
สมศักดิ์ฯ 1 1 พรทิพย์ฯ 1 3
เกศสุดาฯ 0 0 พนิตาฯ 1 2
นัทธ์จรรย์ฯ 1 1 จิดาภาฯ 1 4
กัญญาฯ 0 0 บุษยมาสฯ 1 4
จุฑามาศฯ 0 0 อัษฎางค์ฯ 1 3
กฤติยาฯ 1 1 สิทธิโชคฯ 1 2
ภักดีฯ 0 0 นพมาศฯ 1 1
วิวัฒน์ฯ 2 2 นลินีฯ 0 0
อนงค์ฯ 0 0 พัชรินทร์ 0 0
           

หมายเหตุ  สมาชิกที่มีสายงานติดตัวเพื่มขึ้นเนื่องจากหาสมาชิกมาเองคับ สมาชิกที่ใกล้จะหมดอายุสามารถ

ต่ออายุได้ที่เอเจนซี่ทุกสาขาทั่วประเทศ


 

  
Get your own Chat Box! Go Large!

Alert icon
You need Adobe Flash Player to watch this video.
Download it from Adobe.
43
views
43
views
ninjadumjang2 | May 27, 2010

เครือข่ายระดับโลก สินค้าอเมริกา ทำตลาดกว่า 11 ประเทศ
มาเป็นต้นสายกับเรา เพื่อ...

ninjadumjang2 | May 27, 2010

เครือข่ายระดับโลก สินค้าอเมริกา ทำตลาดกว่า 11 ประเทศ
มาเป็นต้นสายกับเรา เพื่อความสำเร็จอันรวดเร็ว http://b-swan9th.blogspot.com/

Loading...
   
 
 
Sign In or Sign Up now!
Alert icon
Sign In or Sign Up now to post a comment!
see all

All Comments (0)

  Loading...

  Queue (0)

  Loading...


  Product


  No Product in this cat.
  Shop Information

  Information Shop

  การสร้างโอกาสในการทำธุรกิจขายตรง

  การสร้างความได้เปรียบหรือมีโอกาสเหนือคู่แข่ง เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารหรือองค์กรต่างๆ มีความต้องการทั้งสิ้น เพราะนั้นถือเป็นช่องทางของการเพิ่มรายได้หรือเป็นช่องทางในการสร้างกิจกรรมการตลาดต่างๆ มากมาย ความแตกต่างของการทำธุรกิจ อย่างธุรกิจขายตรงเองก็เช่นกัน ที่มีลักษณะของการทำธุรกิจที่แตกต่างจากระบบการจัดจำหน่ายสินค้าปกติ ซึ่งเป็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

  สำหรับธุรกิจขายตรงเองหากมองว่าสามารถสร้างโอกาสในการทำธุรกิจเป็นของตนเองของผู้บริโภคทั่วไป หรือ หากมองว่าเป็นการสร้างโอกาสสำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง หรือ หากมองว่าเป็นธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน แต่มีผู้บริโภคอีกหลายคนเช่นกันที่มีมุมมองแตกต่างกันออกไป หรือ เข้าใจคำว่าธุรกิจขายตรงแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงในเชิงลบหรือไม่ดีนัก


  ดังนั้นเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับมุมมองหรือทัศนคติของผู้บริโภคโดยทั่วไปที่มีต่อธุรกิจขายตรงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความรู้หรือความเข้าใจที่ผู้บริโภคมีต่อธุรกิจขายตรง บริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด โดยทำการศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 ตัวอย่าง พบว่า


  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 50.5 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 49.5 สัดส่วนในการสอบถามครั้งนี้เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในช่วง ต่ำกว่า 30 ปี ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 30.0 และ อยู่ในช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 28.5 และรายได้โดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างพบว่าสัดส่วนนั้นส่วนใหญ่อยู่ที่รายได้มากกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ ช่วงรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.0 และ รายได้ในช่วง 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี โดยการประกอบอาชีพจะเป็นพนักงานเอกชน มากที่สุด คือร้อยละ
  79.5

  การมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจขายตรง จากตัวผู้บริโภคเอง พบว่าร้อยละ 56.0 ที่ผู้บริโภคมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจขายตรง แต่ไม่มากนัก ลำดับรองลงมาคือ ร้อยละ 25.0 ที่มองไม่เห็นโอกาสในการทำธุรกิจขายตรงเลย และ ร้อยละ 19.0 ที่มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจขายตรงค่อนข้างมาก


  >> การมองเห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจจากธุรกิจขายตรง

  มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจขายตรงค่อนข้างมาก 19%
  มองไม่เห็นโอกาสในการทำธุรกิจขายตรงเลย
  25%
  มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจขายตรงแต่ไม่กมากนัก
  56%

  จากมุมมองในเรื่องของโอกาสของการทำธุรกิจ ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมต่อเรื่องขอวการสร้างรายได้ให้กับตัวเองจากธุรกิจขายตรง ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการสร้างรายได้กับการทำธุรกิขขายตรงนั้น พบว่า ผู้บริโภคไม่แน่ใจว่าธุรกิจขายตรงจะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้หรือไม่ ถึงร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ ร้อยละ 29.0 ที่เห็นว่าธุรกิจขายตรงสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ ตามลำดับ


  >>
  การสร้างรายได้กับการทำธุรกิจขายตรง


  ไม่สามารถเพิ่มรายได้ของตัวคุณจากการทำธุรกิจได้ 22%
  สามารถเพิ่มรายได้โดยการทำธุรกิจขายตรง
  29%
  ไม่แน่ใจ
  49%

  ถ้าจะถามเรื่องของ "เสน่ห์" หรือ "จุดเด่น" ของธุรกิจขายตรง เพื่อเป็นตรวจสอบเกี่ยวกับความเข้าใจของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นหรือการรับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรง ผลการศึกษาทำให้ทราบเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภค โดยพบว่า เสน่ห์ หรือ จุดเด่น ของธุรกิจขายตรงนั้น มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่าง


  ในช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี นั้นแสดงความคิดเห็นว่า "สามารถบริหารเวลาของตัวเองได้ เพราะไม่ใช้งานประจำ" ร้อยละ 18.1 แต่สำหรับในช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีความคิดเห็นว่า เสน่ห์อยู่ที่ "ความสะดวกสบายในการเข้าไปสมัครเพื่อร่วมทำธุรกิจ" ร้อยละ 16.7 และ ในช่วงอายุสุดท้ายคือ ช่วงอายุ มากกว่า 40 ปี เห็นว่า เสน่ห์ของธุรกิจขายตรงนั้นอยู่ที่ "สามารถบริหารเวลาของตัวเองได้ เพราะไม่ใช้งานประจำ" ร้อยละ 24.6 ในส่วนของประเด็นอื่นๆ พิจารณาจากกราฟ  >>
  เสน่ห์ / จุดเด่น ของธุรกิจขายตรง

  สามารถบริหารเวลาของตัวเองได้เพราะไม่ใช่งานประจำ
  ความสะดวกสบายในการเข้าไปสมัครเพื่อร่วมทำธุรกิจ
  ลักษณะการทำงานที่ไม่หนักมาก
  ความมั่นคงในอาชีพของธุรกิจขายตรง
  การได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง

  รายได้หรือจำนวนผลตอบแทนที่ได้รับ
  การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เข้าร่วมทำธุรกิจ

  ไม่เกิน 30 ปี (เส้นสีน้ำเงิน) 31-40 ปี (เส้นสีชมพู) มากกว่า 41 ปี(เส้นสีเหลือง)

  0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0


  >>
  สิ่งที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงในระบบธุรกิจขายตรง

  สถานที่ตั้งของบริษัท 0.5.
  เจ้าของธุรกิจขายตรง
  2.0
  ระบบการให้ผลตอบแทน
  4.0
  วิธีการนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภค
  6.0
  ภาพลักษณ์ของบริษัทขายตรง
  9.0
  ตัวสินค้าขายตรงเอง
  9.0
  การประชาสัมพันธ์
  11.0
  ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคธุรกิจขายตรง
  12.5
  ผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าขายตรง
  13.5
  การตั้งราคาขาย
  14.5
  ระบบการกระจายสินค้า
  18.0

  สุดท้ายนั้น เป็นประเด็นเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงของธุรกิจขายตรง เพื่อให้การจัดจำหน่ายสินค้าของธุรกิจขายตรงนั้นมีความเหมาะสมและสามารถเติบโตตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด ผู้บริโภคหรือประชาชนที่มองธุรกิจขายตรงนั้น เห็นว่าธุรกิจขายตรงควรจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับด้าน "ระบบการกระจายสินค้า" ร้อยละ 18.0 รองลงมาคือ "การตั้งราคาขาย" ร้อยละ 14.5 และ "ผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าขายตรง" ร้อยละ 13.5 ตามลำดับ

  ความแตกต่างธุรกิจขายตรงกับระบบปีรามิด แชร์ลูกโซ่

  การตลาดแบบเครือข่าย

  ระบบปีรามิด แชร์ลูกโซ่

  1. ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นทำธุรกิจ จะใช้เงินทุนต่ำ โดยเป็นค่าสมาชิกและชุดคู่มือทำธุรกิจเท่านั้น

  1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกใช้เงินทุนสูง ผู้สมัครถูกหลอกให้จ่ายค่าฝึกอบรม

  2. มีสินค้า หลากหลายชนิด และมีคุณภาพสูง บริษัทฯใช้งบประมาณการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สูง

  2. สินค้าที่มีคุณภาพ มีคุณภาพต่ำ สินค้ามีเพื่อบังหน้าในการระดมทุนเท่านั้น

  3. บริษัท มีการรับประกันคุณภาพและความพึงพอใจ

  3. ไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า เพราะอาจทำให้ระบบปีรามิดล่มสลายได้

  4. ตระหนักถึงการ ดำเนินธุรกิจระยะยาว มักมีหลายสาขา

  4. มักไม่มีสาขา เริ่มต้นทำธุรกิจเพียงคนไม่มีคนที่อยู่บนยอดปีรามิด

  5. มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการดำเนินธุรกิจ มีข้อบังคับข้อห้ามในการกักตุนสินค้า

  5. ไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด ไม่มีข้อห้ามในการกักตุนสินค้ายิ่งซื้อมากยิ่งมีกำไรมาก

  6. เป็นธุรกิจที่ ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

  6. เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายไม่สามารถจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

   
  ที่มา : สมาคมการขายตรงไทย


   
  webboard  Welcome to phshop ,phshop,,ซูเลียน, อาชีพเสริม, ขายตรง,รับสมาชิก,ธุรกิจทางเน็ต,แจกรางวัลฟรี,รายได้ดี,โปรโมทเว็บฟรี,เกมส์,หาคู่,หาเพื่อน,,ดูดวง,หางาน,ท่องเที่ยว,ฟังเพลง,ดูหยีง,ธุรกิจ,แชท,รถยนต์,ที่ดิน,ข่าว,คอมพิวเตอร์,สุขภาพ,โรงแรม,พระเครื่อง,วัยรุ่น,สายการบิน,อินเตอร์เน็ต,ดาวน์โหลด,ไวรัส, ทำอาหาร,สถานศึกษา,ขายเสื้อผ้า,โทรศัพท์,สถานที่ราชการ,สัตว์เลี้ยง,การเกษตร,การสื่อสาร,ทำนายฝัน,ตั้งชื่อ,สุวรรณภูมิ,zhulian, ขายเสื้อผ้า,รับตกแต่ง,ยารักษาโรค,พันทิพย์, น่ารัก, สวนสนุก, หนังสือพิมพ์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สถานีรถไฟ, รถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าใต้ดิน,
  สมาชิกเข้าระบบ
  Username
  Password
  สมัครสมาชิกใหม่


        ยังไม่มีรายการสั่งซื้อ
  สินค้าเด่น

  สบู่โคลนมหัศจรรย์ SPRING CRYSTAL

  Biodeen Spray ไบโอดีน สเปรย์

  เอนไซม์ โนนิ

  BSY NONI Black Hair Magic โนนิ แบล็ค แฮร

  BSY Color Shine

  Welcome to phshop ,phshop,,ซูเลียน, อาชีพเสริม, ขายตรง,รับสมาชิก,ธุรกิจทางเน็ต,แจกรางวัลฟรี,รายได้ดี,โปรโมทเว็บฟรี,เกมส์,หาคู่,หาเพื่อน,,ดูดวง,หางาน,ท่องเที่ยว,ฟังเพลง,ดูหยีง,ธุรกิจ,แชท,รถยนต์,ที่ดิน,ข่าว,คอมพิวเตอร์,สุขภาพ,โรงแรม,พระเครื่อง,วัยรุ่น,สายการบิน,อินเตอร์เน็ต,ดาวน์โหลด,ไวรัส, ทำอาหาร,สถานศึกษา,ขายเสื้อผ้า,โทรศัพท์,สถานที่ราชการ,สัตว์เลี้ยง,การเกษตร,การสื่อสาร,ทำนายฝัน,ตั้งชื่อ,สุวรรณภูมิ,zhulian, ขายเสื้อผ้า,รับตกแต่ง,ยารักษาโรค,พันทิพย์, น่ารัก, สวนสนุก, หนังสือพิมพ์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สถานีรถไฟ, รถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าใต้ดิน,
   

  Adsence
  ตลาดรถ ซื้อขาย รถมือสอง รถบ้านคุณภาพดี taladrod.org
  สถานที่ท่องเที่ยว , ร้านค้าออนไลน์ , ThaiResortHotel , ThailandPhotoClub, ResortHotelThai, Travelvideoclip, thaiwebdirectory, ittodays ,
  สถานที่ท่องเที่ยว | hotel reservation | travel video |
  thailand photo club | tv online | Thailand business list |
  clipvideoonline | supermodel clip |


  Copyright phshop All Right Reserved